Dammen
Dam Flyvatn som ble bygget i 1958-59, er nesten 1 kilometer lang og består av østre og vestre jordfyllingsdammer med et betongoverløp imellom.

Nye krav fra myndighetene gjør at dammen må forsterkes. Fyllingsdammene skal påføres steinmasser på luftsidene og topp. Betongdammen har etter 60 års drift blitt påført slitasje og skader som skal utbedres.
Etter ombyggingen vil fyllingsdammene bli 1 meter høyere enn i dag. For å kompensere for nivåforskjell mellom fyllingsdam og bru, blir det bygget kjøreramper i overgangen på hver ende for brua. Betongoverløpets høyde endres ikke, og heller ikke høyeste (HRV) og laveste (LRV) reguleringsgrenser i magasinet.

Dammen vil etter ombyggingen ruve noe mer i landskapet. Dagens vegetasjon på luftsiden blir borte, og erstattes med steinblokker, tilsvarende som på dam Tisleifjord.
Betongoverløpet skal repareres med armert betong på vann, topp og luftside, men slik at overløpshøyden forblir uendret. Bropilarene skal forsterkes.

Veg og bru
Kjørevegen som går over dammen får økt bredde til 6 meter og nye autovern, og brua får økt akseltrykk.

Masseuttak
Det etableres ikke masseuttak ved Flyvatn. Alle steinmasser hentes fra eksisterende steinbrudd ved Fjerdingsbekken i Gol.

KONSEKVENSER

Arbeidene skal gjennomføres til minst mulig ulempe for miljøet og brukere av området. Noen negative konsekvenser vil det imidlertid være. De mest merkbare vil være at vegen over dammen blir stengt i to sommersesonger, og at vannstanden i magasinet vil bli holdt lavere enn vanlig. Anleggsarbeidene vil også medføre øket transport og støy.
Stenging av vegen over dammen Vegen over dammen stenges under anleggsarbeidene i to perioder; fra 1. mars til 15. november i 2020, og fra 6. april til 31. oktober i 2021. Innfartsvegene til området vil bli skiltet på en måte som i god tid varsler om at vegen over dammen er stengt. Det blir anlagt en midlertidig gangog sykkelsti forbi anleggsområdet. Av sikkerhetsmessige årsaker vil gang- og sykkelveien stenges i perioder med høy vannføring/flom.

Anleggstrafikk

Det blir noe ekstra trafikk på vegen Fjellheim-Oset, Tisleivegen og Panoramavegen i anleggsperioden. Steintransport vil hovedsakelig foregå vinterstid for å minske belastningen på vegene.

Vannstand og vannføring

Vannstanden i Flyvatn vil være lavere enn vanlig under anleggsperioden. Både vår- og regnflommer med overløp vil kunne forekomme. Vannføringen går da ikke over overløpet, men slippes gjennom lukene, og elvestrekningen mellom dammen og Veslevatn blir tørrlagt. Vannføringen i Flya nestrøms Veslevatn blir ikke berørt.

Ved ferdsel på ski, anmoder vi om å holde god avstand til dammen på grunn av strøm i vannet.

Resten av året blir vannstand i Flyvatn tilnærmet som vanlig, og ikke på noe tidspunkt under laveste regulerte vannstand (LRV).

REHABILITERING AV DAM FLYVATN

OMFATTER:

Forsterkning og rehabilitering av dam.

ANLEGGSPERIODE:

Høst 2019 - høst 2021

BYGGHERRE:

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering, FBR

HOVEDENTREPRENØR:

Sanne Hauglid AS

RÅDGIVENDE INGENIØR:

Norconsult AS

KOSTNAD:

69 millioner kroner

SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED PROSJEKTET KAN RETTES TIL:

Prosjektleder: Torgeir Johnson, torgeir.johnson@norconsult.no, tlf: 454 01 415
Daglig leder:   Øyvind Eidsgård, oyvind.eidsgard@fbr.bu.no, tlf: 951 00 718

 

  

FBR, Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss, telefon: 974 11 167
| Virksomheten | FBR's eiere | Vannstander tekstmeldingstjeneste | Vannstander | Diverse måleverdier | Anlegg og drift | Årsberetning | Lenker | Kontakt oss |